| 
Sisukaart
 | 
Prindi    
E-Kool VIKO E-post  
 
 
 
 
 
 
  Põhimäärus
  Arengukava
  Õppekava
  Kodukord
  Üldtööplaan
  Ametijuhendid
  Hindamine
  Arenguvestluste kord
  Loovtöö juhend
  Õpilasesinduse põhimäärus
  Sisehindamne
  Dokumendiregister
  Töökorralduse reeglid
  Dokumentide blanketid
  Töötasujuhend
  Ekskursioonide läbiviimise kord
  Hädaolukorra lahendamise plaan
  Viljandi linna raamatupidamise sise-eeskiri
  Pane tähele  
Kooliaasta sündmuste kalender 2016/2017
Olümpiaadide (ainevõistluste) tulemused
Tunniplaan 2016/2017 2. poolaastaks
 
  Mõte  

Tühi halvustamine ei tee kedagi paremaks.Eva-Maria Riive, 8. kl, 2015

  Galerii  
  Oma Sõna  
 
Kokku 0 vastamist


Dir. aset. õppealal

 

 LISA

Viljandi Kesklinna Kooli direktori asetäitja õppealal ametijuhend

kinnitatud dir.kk.nr. 1.2/23 03.11.2005

1. Üldosa

1.1. Direktori asetäitja õppealal juhindub oma töös
- kehtivatest Eesti Vabariigi seadustest, haridusministri määrustest ja muudest õigusaktidest ja kooli direktori käskkirjadest, suulistest ja kirjalikest korraldustest ning juhistest;
- kooli põhimäärusest;
- kooli töösisekorra eeskirjadest;
- käesolevast ametijuhendist;
- oma töölepingust.
1.2. Direktori asetäitja õppealal allub vahetult direktorile.

2. Direktori asetäitja õppealal põhieesmärgid.

2.1. Tagab pedagoogilise personali poolt kooli õppekava elluviimise.

3. Direktori asetäitja õppealal põhiülesanded.

3.1. Tagab, et kooli õppekava on kooskõlas riikliku õppekava ja kooli arengukavaga ning koostab õpetajate töökavade koostamise korra.
3.2. Koostab tunniplaani lähtudes kooli õppekavast ja tagab selle elluviimise (tundide asendamise, koduõppe, suvetööd jm).
3.3. Korraldab koolis metoodilist tööd ainekomisjonide kaudu ning jälgib, et koolis toimiv metoodilise töö süsteem aitab õpetajatel tõsta kvalifikatsiooni.
3.4. Teostab sisekontrolli õppe-kasvatustegevuse üle ning vastutab, et koolis on olemas sisehindamise süsteem.
3.5. Analüüsib eelnevate aastate eksamite ja tasemetööde tulemusi ning teeb vajadusel ettepanekuid kooli õppekava muutmiseks.
3.6. Tagab, et olümpiaadid, õpilasvõistlused ja konkursid oleksid õppetööd toetav osa ning peab nendel osalenud õpilaste arvestust ja teeb kokkuvõtteid tulemustest.
3.7. Koostab õppe-kasvatustöö alaseid aruandeid, tööaja tabeleid, statistilisi aruandeid ja tagab muu ettenähtud dokumentatsiooni pidamise.
3.8. Kontrollib õpilaste koolikohustuse täitmist, klassipäevikute täitmist aineõpetajate poolt ning õpilasraamatute täitmist klassijuhatajate poolt.
3.9. Valmistab ette õppenõukogu otsused, mis puudutavad õppe-kasvatustegevust.
3.10. Omab ülevaadet õpilaste õpitulemustest klassijuhatajate kaudu.
3.11. Teeb direktorile ettepanekuid töötajate töökoormuse reguleerimiseks ja tunnustamiseks.
3.12. Osaleb kooli arendustegevuses.
3.13. Koostab eksamiplaane ja organiseerib eksamite läbiviimise.
3.14. Korraldab, kontrollib ja hindab koolis pedagoogilise personali tööd.
3.15. Korraldab õpilaste vastuvõttu kooli.
3.16. Koostab tunnijaotusplaane ja peab arvestust pedagoogide töökoormuse üle.
3.17. Teeb direktorile soovitusi ja ettepanekuid õppe- ja kasvatustegevuses ning pedagoogilise personali osas vajalike muudatuste tegemiseks.

Direktori asetäitja õppealal vastutab kõigi eelpool nimetatud ülesannete täitmise eest.
 

 
Külastusi täna: 975 Kokku: 1492144417 Viljandi Kesklinna Kool © Uueveski tee 1 Viljandi
Eenet