| 
Sisukaart
 | 
Prindi    
Stuudium Tunniplaan E-post Facebook  
 
 
 
 
 
 
  Põhimäärus
  Arengukava
  Õppekava
  Kodukord
  Üldtööplaan
  Ametijuhendid
  Hindamine
  Arenguvestluste kord
  Loovtöö juhend
  Õpilasesinduse põhimäärus
  Sisehindamine
  Dokumendiregister
  Töökorralduse reeglid
  Dokumentide blanketid
  Töötasujuhend
  Ekskursioonide läbiviimise kord
  Hädaolukorra lahendamise plaan
  Viljandi linna raamatupidamise sise-eeskiri
  Avaliku konkursi läbiviimise kord
  Pane tähele  
Võtame tööle matemaatikaõpetaja ja abiõpetaja
Mudilaskoori 30. juubelipidu
Kooliaastaks 2017/2018 planeeritud sündmused
Tunniplaan mobiilis
Õpilaste saavutused - edulood
 
  Mõte  
Valetamine hävitab usalduse. Kairiin Kukk, 8. kl, 2015
  Galerii  
  Oma Sõna  
Kas Sa tunned huvi meie kooli ajaloo vastu?
 

ilm1_ani

Raamatukoguhoidja

 

LISA 1
VILJANDI Kesklinna Kooli RAAMATUKOGUHOIDJA AMETIJUHEND
Kinnitatud dir.kk.nr. 1.2/8 16.03.2005
1. ÜLDSÄTTED
1.1. Raamatukoguhoidja juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest ja teistest õigusaktidest:
1.1.1. kooli direktori või teda asendava isiku käskkirjadest, suulistest ja kirjalikest korraldustest ning juhistest;
1.1.2. kooli põhimäärusest ja töösisekorraeeskirjadest;
1.1.3. käesolevast ametijuhendist;
1.1.4. oma töölepingust.
1.2. Määratakse ametisse kooli direktori poolt.
1.3. Nõutav kvalifikatsioon:
1.3.1. raamatukogunduslik kõrgharidus või
1.3.2. pedagoogiline kõrgharidus ja raamatukogualaste kursuste läbimine.
1.4. Allub kooli direktorile.
1.5. Tööaeg 40 tundi nädalas.
2. RAAMATUKOGUHOIDJA KOHUSTUSED
2.1. Soovitab kirjandust õpilastele ja õpetajatele.
2.2. Kasvatab austust raamatu vastu.
2.3. Äratab lastes lugemishuvi.
2.4. Komplekteerib raamatukogu kirjandust, lähtudes õppekava nõuetest. Osaleb kirjastuste poolt korraldatavatel õpikute tutvustustel, hoiab end kursis ilmuva uudiskirjandusega, koostab õppe- ja ilukirjanduse tellimused, kooskõlastab need õppealajuhatajaga ning esitab kinnitamiseks direktorile.
2.5. Koostab raamatute kataloogi.
2.6. Tembeldab kooli tulnud raamatud ja ajakirjad ning võtab need arvele.
2.7. Abistab õpetajaid kirjandusalaste ürituste läbiviimisel.
2.8. Jagab õppekirjandust ning peab arvestust selle kohta.
2.9. Organiseerib katkiste raamatute parandamise.
2.10. Täiendab end erialaselt.
2.11. Esitab raamatukogu aruanded.
3. RAAMATUKOGUHOIDJA ÕIGUSED
3.1. Kasutab kooli eelarve summasid raamatufondi täiendamiseks.
3.2. Nõuab kõlbmatuks muudetud või kaotatud raamatute asendamist või väljamaksmist.
3.3. Teeb ettepanekuid raamatukogutöö paremaks organiseerimiseks.
3.4. Kannab maha aegunud ja kõlbmatuks muutunud õppe- ja ilukirjandust.
4.4. Täiendab end järjepidevalt erialaselt kooli täienduskoolituse summadest.
4. VASTUTUS
Vastutab:
4.1. Õppe- ja ilukirjanduse fondi nõuetekohase arvestuse eest.
4.2. Õppe- ja ilukirjanduse fondi säilimise ja täiendamise eest.
4.3. Õpetajate varustamise eest õppekirjandusega.
4.4. Nõuetekohase töökeskkonna eest raamatukogus.
4.5. Raamatukogu arvel olevate materiaalsete väärtuste eest.
4.6. Õigete andmete eest kirjanduse tellimustes ja aruannetes.

5. LÕPPSÄTTED

5.1. Raamatukoguhoidja vastutab käesoleva ametijuhendiga temale pandud kohustuste ja tööülesannete täitmise eest.
5.2. Raamatukoguhoidja ametijuhend vaadatakse üle iga õppeaasta esimese õppeveerandi jooksul ja selles võidakse vajadusel teha muudatusi ja parandusi nii direktori kui raamatukoguhoidja ettepanekul.
5.3. Raamatukoguhoidja ametijuhend kuulub lahutamatu osana töötaja töölepingu juurde ja on koostatud kahes eksemplaris, kummalegi osapoolele üks.
 

 
Külastusi täna: 5321 Kokku: 1518784489 Viljandi Kesklinna Kool © Uueveski tee 1 Viljandi
Eenet