| 
Sisukaart
 | 
Prindi    
Stuudium Tunniplaan E-post Facebook  
 
 
 
 
 
 
  Õppeperioodid ja vaheajad
  Tundide ajad
  Tunniplaan
  Õppenõukogu koosolekud
  Ainekavad
  Klassiruumid Uueveski tee 1
  Klassiruumid Jakobsoni tn 42
  Ainevaldkonnad ja juhid
  Õppeaasta eesmärgid
  Tunnijaotuskava põhikoolis
  Konsultatsioonid
  Eksamid ja tasemetööd
  Õpiveeb
  Õppematerjalid
  Olümpiaadid(ainevõistlused)
  Pane tähele  
Kooliaastaks 2017/2018 planeeritud sündmused
Õpilaste saavutused - edulood
 
  Mõte  

Sõnaoskus on omamoodi aare.

Karl Rudolf Org, 7. kl, 2015

  Galerii  
  Oma Sõna  
Kas Sa tunned huvi meie kooli ajaloo vastu?
 

ilm1_ani

2009/2010

 

 

Viljandi Maagümnaasiumi 2009-2010 õppeaasta eesmärgid
 
Eesmärk
Tegevused
Vastutaja
Tähtaeg
 
 
 
 
1. ÕPPE- ja KASVATUSTÖÖ
 
 
 
 
 
 
 
1.1. Andekas õpilane on tähelepanu keskmes ja rakendatud vastavalt võimetele.
 
 
 
 
1.1.1. Kõikides kooliastmetes selgitatakse välja parimad ainetundjad
Ainekomisjoni esimehed
Aprill 2010
 
1.1 2. Õpilased osalevad aktiivselt olümpiaadidel ja koolivälistel üritustel
Aineõpetajad
Olümpiaadide plaani järgi
 
1.1.3. Koolis korraldatakse põhikooli inglise keele olümpiaadi vabariiklik voor.
Inglise keele ainekomisjon
Märts 2010
 
1.1.4. Uuendatakse edukate õpilaste ja olümpiaadivõitjate tunnustussüsteemi
Direktsioon
Oktoober 2009
 
1.1.5. Olümpiaadide, võistluste ja konkursside tulemused kajastuvad kooli kodulehel
Ainekomisjonide esimehed, direktsioon, M.Reinart
Pidev
 
 
 
 
 
1.2. Koolis on positiivne sisekliima.
 
 
 
 
1.2.1. Viiakse läbi rahuolu-uuringud õpilaste, õpetajate ja kooli personali seas
Direktsioon
Mai 2010
 
1.2.2. Koolis korraldatakse “Koolirahu nädal”
 
 
 
1.2.3. Korraldatakse personali ühisüritusi ja väljasõite
Direktsioon
Pidev
 
 
 
 
1.3. IKT-alane tegevus on kõrgel tasemel nii õpilaste kui ka õpetajate hulgas.
 
 
 
 
1.3.1. I ja II kooliastmes viiakse sisse arvutiõpetuse tunnid
K.Põld, M.Reinart
September 2009
 
1.3.2. Laiendatakse e-õpet arvutipõhiste ainetundide läbiviimisel nii veebis olevate õppevarade kui ka õpetajate loodu baasil.
Aineõpetajad
Kogu kooliaasta
 
1.3.3. Viiakse läbi tehnoloogiakursus põhikoolile
M.Sinimaa
Sept-mai 09/10
 
 
 
 
1.4. Koolis on toimiv tasemetööde süsteem.
 
 
 
 
1.4.1. Moodustatakase tasemetöid ettevalmistavad töörühmad
Direktsioon, ainekomisjonide esimehed
September 2009
 
1.4.2. Viiakse läbi vene keele tasemetöö III kooliastmes
Ainekomisjon
Jaanuar 2010
 
1.4.3. Viiakse läbi inglise keele tasemetööd II ja III kooliastmes
Ainekomisjon
September 2009
 
1.4.4. Analüüsitakse tasemetööde tulemusi
Direktsioon, ainekomisjonid
Veebruar 2010
 
 
 
 
1.5. Põhjendamata puudumiste arv on viidud minimaalsele tasemele
 
 
 
 
1.5.1. Tihendatakse kasvatustööd kooli õpetajatemeeskonna ja kodu vahel
Klassijuhatajad
Pidev
 
1.5.2. Klassijuhatajad esitavad puudumiste analüüsi koos puudumiste vähendamiseks tehtud ettepanekutega.
Klassijuhatajad
Veerandi lõpud
1.6. Koolil on toimiv koostöö samasse gruppi kuuluva kooliga.
 
 
 
 
1.6.1. Leitakse koostööpartner
Direktsioon
Oktoober 2009
 
1.6.2. Koostatakse koostöö kava, mida hakatakse järgima.
Direktsioon, ainekomisjonid
November 2009
1.7. Õpilased ja kooli personal on keskkonnateadlikud ja käituvad keskkonda säästvalt
 
 
 
 
1.7.1. Viiakse läbi “Säästva tarbimise nädal”
Huvijuhid, loodusaine komisjon
 
 
1.7.2. Mõlemas õppehoones luuakse toimiv paberi ja papi sortimise süsteem
 
 
 
1.7.3. Mõlemas õppehoones luuakse toimiv pandimärgiga joogitaara kogumise süsteem
A.Mägi
Oktoober 2009
 
1.7.4. Tehakse ettepanekud koolitoidu tervislikumaks muutmiseks
Tervisenõukogu
Pidev
 
 
 
 
1.8. Klassijuhatajad ja aineõpetajad osalevad aktiivselt koolielu kujundamisel.
 
 
 
 
1.8.1. Õpetajate seas propageeritakse õpilasgruppide süvitsi juhendamist mõnes kasvatustöö, aineõpetuse või huvihariduse valdkonnas.
Direktsioon
Pidev
 
 
1.8.2. Tegevusi ja üritusi organiseeritakse meeskondlikult
Kõik õpetajad
Pidev
 
1.8.3. Peale tegevusi/üritusi viiakse läbi analüüs ja võetakse tagasisidet
Direktsioon, aineõpetajad
Pidev
 
 
 
 
 
1.9. Õpilased osalevad aktiivselt koolielu kujundamisel.
 
 
 
 
1.9.1. II kooliastmes moodustatakse õpilasaktiiv
A.Mägi
September 2009
 
1.9.2. Õpilaste seas viiakse läbi rahulolu uuringuid
Direktsioon
Mai 2009
 
 
 
 
1.10. Õpilased mõistavad eri rahvaste kultuure ja tajuvad seotust nendega
 
 
 
 
1.10.1. 5.-6. klasside õpilased osalevad Comeniuse projektis
M.Kirss
Pidev
 
1.10.2. Säilitatakse suhted Valmiera ja Turu sõpruskoolidega
Direktsioon, Õe
Pidev
 
1.10.3. I ja II kooliastmes alustatakse projektiga Kultuuring
A.Mägi
 
 
 
 
 
1.11. Kooli ettevõtmised ja üritused on meedias kajastatud.
 
 
 
 
1.11.1. Koolis toimuvast informeeritakse meediat
Meediaõpetaja, koolilehe toimetus
Pidev
 
 
1.11.2. Kooli kodulehele pannakse regulaarselt üles kogu vajalik info koolis toimuva kohta
Direktsioon, ainekomisjonide esimehed, ÕE, M.Reinart
Pidev
 
 
 
 
 
2. PERSONALIARENDUS
 
 
 
 
 
 
 
2.1. Kooli personal osaleb aktiivselt koolitustel, jagab ja kasutab saadud teadmisi ja oskuski oma töös
 
 
 
 
2.1.1 Korraldatakse suhtlemisoskuste treening
M.Roosimägi
Aprill 2010
 
2.1.2. Korraldatakse arvutikoolitus
M.Reinart
September – mai
 
 
2.1.3. Korraldatakse arenguvestluste läbiviimise koolitus
A.Soopa
November 2009
 
2.1.4. Korraldatakse õpetajate tegevust puudutava seadusandluse koolitus
A.Soopa
Veebruar 2010
 
2.1.5 Korraldatakse uurimistööde koostamise ja vormistamise juhendamise koolitus
V.Raudsepp, A.Kiin, A.Lunter
November 2009
 
 
 
 
2.2. Õpetajate arengudokumendid on kokku kogutud portfooliotesse.
 
 
 
 
2.2.1. Õpetajatel koguda ja esitada koolitusdokumendid.
Sekretär
Pidev
 
3. KOOLIARENDUS
 
 
 
 
 
 
 
3.1. Koolis töötavad arendusgrupid.
 
 
 
 
3.1.1. Töötavad varem moodustatud arengugrupid
Arengugruppide juhid.
Kooliaasta
 
3.1.2. Vanemõpetajad ja metoodikud osalevad aktiivselt kooli arendustegevuses.
 
 
 
 
 
 
4. AINEKOMISJONIDE ÜLESANDED
 
 
 
 
 
 
 
4.1. Algõpetus
 
 
 
 
4.1.1. Võtta tähelepanu alla andekas laps
Ainekomisjon
Pidev
 
 
 
 
4.2. Matemaatika
 
 
 
 
4.2.1. Aktiivselt olümpiaadidel osalemine
Ainekomisjon
Pidev
 
4.2.2. Suurendada pranglimisest osavõttu
Ainekomisjon
Pidev
 
 
 
 
4.3. Füüsika
 
 
 
 
4.3.1. Aktiivselt olümpiaadidel osalemine
Ainekomisjon
Pidev
 
 
 
 
4.4. Vene keel
4.4.1. Kehtestada ühtsed nõuded õppetulemustele
Ainekomisjon
Pidev
 
4.4.2. Parandada metoodikat, et vähendada puudulike hinnete osakaalu
Ainekomisjon
Pidev
 
4.4.3. Kindlustada gümnaasiumivõistlustel osalemine
Ainekomisjon
Pidev
 
 
 
 
4.5. Infotehnoloogia
 
 
 
 
4.5.1. Aktiivselt olümpiaadidel osalemine
Ainekomisjon
Pidev
 
 
 
 
4.6. Loodusained
 
 
 
 
4.6.1. Rahvusvahelistes projektides osalemine
Ainekomisjon
Pidev
 
 
 
 
4.7. Kehaline kasvatus
 
 
 
 
 
 
 
 
4.7.1. Rõhuasetuse muutmine koolidevahelistelt võistlustelt liikumisharjumuste kujundamisele oma koolis
Ainekomisjon
Pidev
 
4.7.2. Kehalise kasvatuse kooli standardi väljatöötamine
Ainekomisjon
Pidev
 
4.7.3. Koolisisese liikumisharrastuste süsteemi loomine
Ainekomisjon
Pidev
 
 
 
 

 

 

 
Külastusi täna: 1926 Kokku: 1528645801 Viljandi Kesklinna Kool © Uueveski tee 1 Viljandi
Eenet