| 
Sisukaart
 | 
Prindi    
Stuudium Tunniplaan E-post Facebook  
 
 
 
 
 
 
  Õppeperioodid ja vaheajad
  Tundide ajad
  Tunniplaan
  Õppenõukogu koosolekud
  Ainekavad
  Klassiruumid Uueveski tee 1
  Klassiruumid Jakobsoni tn 42
  Ainevaldkonnad ja juhid
  Õppeaasta eesmärgid
  Tunnijaotuskava põhikoolis
  Konsultatsioonid
  Eksamid ja tasemetööd
  Õpiveeb
  Õppematerjalid
  Olümpiaadid(ainevõistlused)
  Pane tähele  
Kooliaastaks 2017/2018 planeeritud sündmused
Õpilaste saavutused - edulood
 
  Mõte  

Solvavad sõnad lähedastelt põletavad hinge.Joosep Ülesoo, 8. kl, 2015

  Galerii  
  Oma Sõna  
Kas Sa tunned huvi meie kooli ajaloo vastu?
 

ilm1_ani

2010/2011

 

 

Viljandi Maagümnaasiumi 2010-2011 õppeaasta eesmärgid
 
Eesmärk
Tegevused
Vastutaja
Tähtaeg
 
 
 
 
1. ÕPPEKVALITEET
 
 
 
 
 
 
 
1.1. Koolis on positiivne sisekliima.
 
 
 
 
Keskenduda õpilastele osaluskogemuse pakkumisele, lähtudes   peale heade tulemuste ka kaasamise vajalikkusest
Aineõp., klassijuh., juhtkond
Pidev
 
Kujundada VMG õpilasest heasoovlik, viisakas ja koostöövõimeline isiksus käistledes teemat klassijuhataja tundides, kogunemistel ja muudel kooli üritustel. Seejuures tähtsustades isiklikku eeskuju.
Aineõp., klassijuh., juhtkond
Pidev
 
Töötada välja väärtuskasvatuse temaatika klassijuhataja tundidesse ja kooli ürituste jaoks kooliastmeti (koosolek septembris)
Õp.juhatajad
Huvijuhid
I poolaasta
 
Märgata ja teavitada igasugustest koolivägivalla ilmingutest klassijuhatajat, sots pedagoogi, psühholoogi või õppealajuhatajat
Õpetajad
Pidev
 
Kaasata vanemaid tugiõpilasi probleemide lahendamisel
M.Roosimägi
V.Ojalill
Pidev
 
Koolivägivalla teemalise küsitluse korraldamine 3.kooliastmes
M.Roosimägi
oktoober
 
Avada meiliaadress koolimure@maagymnaasium.ee ja kutsuda üles õpilasi selle kaudu kiusamisest infot andma
M.Reinart
oktoober
 
Positiivse õppimiskeskkonna tagamisel lähtuda kooli hindamisjuhendist
Õp.juhatajad
Kuu lõpp
1.2. Põhjendamata puudumiste arv on viidud miinimumini
 
 
 
 
Iganädalases infotunnis esitab klassijuhataja õppealajuhatajale info oma õpilaste põhjuseta puudumiste ja pikemate haigusega puudumiste kohta ning teeb ettepaneku toetavate tegevuste rakendamiseks
Klassijuhatajad
Pidev
 
Põhjuseta puudumiste ilmnemisel teavitada koheselt lapsevanemat ning selgitada välja puudumiste põhjused
Klassijuhatajad
Pidev
 
 
 
 
1.3. Klassijuhatajad ja aineõpetajad osalevad aktiivselt koolielu kujundamisel.
 
 
 
 
Tegevusi ja üritusi organiseerida meeskondlikult
Meeskondade juhid
Pidev
 
Peale tegevusi/üritusi viia läbi analüüs ja võtta tagasisidet
Meeskondade juhid
Pidev
 
Korraldada õpetajate ja personali rahulolu küsitlusi
Direktor
Veebruar
 
Käsitleda koolielu tähtsamaid küsimusi õpetajate koosolekutel
Juhtkond
Pidev
 
Töötada välja kompleksne õppekäikude süsteem
Õp.juhataja/huvijuht
I veerand
 
 
 
 
1.4. Õpilased osalevad aktiivselt koolielus
 
 
 
 
II kooliastmes moodustatakse õpilasaktiiv
A.Mägi
Oktoober
 
Õpilaste seas viiakse läbi rahulolu uuringuid
Õp.juhatajad, huvijuhid
Märts/aprill
 
Kaasatakse ÕE kooli arendustegevusse
A.Kiin
Pidev
 
 
 
 
1.5. Kooli ettevõtmised ja üritused on meedias kajastatud.
 
 
 
 
Täiustatakse kooli kodulehekülge (fotod üritustest, tsitaadid, info olümpiaadide ja konkursside kohta, koolisümboolika)
Õp.juhatajad, huvijuhid, M.Reinart
I poolaasta
 
Õpetajad ja ainekomisjonid edastavad koheselt infot õpilaste osalemise ja saavutuste kohta olümpiaadidel, konkurssidel ja võistlustel
Õpetajad, ainekomisjonide juhid
Pidev
 
 
 
 
2. PERSONALIARENDUS
 
 
 
 
 
 
 
2.1. Kooli personal osaleb aktiivselt neile vajalikel koolitustel, jagab ja kasutab saadud teadmisi ja oskuski oma töös
 
 
 
 
Korraldatakse õpetajate tegevust puudutava seadusandluse koolitus
A.Soopa
Veebruar 2010
 
Korraldatakse õpetajate täiendkoolitust RÕKi teemadel
A.Soopa
 
 
Viia läbi personalikoolitusi ja vestlusringe, mille kaudu üksteist toetada ja väärtustada õpetaja isiksust
Direktor, õp.juhatajad
Pidev
 
 
 
 
3. HUVITÖÖ
 
 
 
 
 
 
 
3.1. Koolikorraldus toetab huvitegevust
 
 
 
 
Seada huvitöö prioriteediks koolinoorte laulu- ja tantsupeoks ettevalmistavad ringid
Huvijuhid
September
 
Luua võimalused vahetundides vaba aja sisukaks veetmiseks
Huvijuhid
Oktoober
 
Tagada ringide aastaringne töö ja nende kohta käiva info vabalt kättesaadavus.
Huvijuhid
Pidev
 
Koguda õpilastelt regulaarselt huvitööalast tagasisidet
Huvijuhid
Pidev
 
Moodustada kooliraadio toimetus ja korraldada kooliraadio organiseeritud tegevus
A.Kiin
Oktoober
 
Viia sisse regulaarsed kooliraadio infominutid
Õp.juhatajad/huvijuhid
I veerand
 
 
 
 
4. E-ÕPE
 
 
 
 
 
 
 
4.1. Õpetajad ja õpilased on teadlikud erinevatest e-õppe keskkondadest ka oskavad neid kasutada
 
 
 
 
Viia läbi e–õppe keskkonda MOODLE tutvustav kursus õpetajatele
M.Reinart
I poolaasta
 
Õpetajatele toimuvad regulaarsed lühikoolitused
E.Niit
Pidev
 
Tekitada lingid olemasolevatele e-õppe materjalidele kodulehele ainete kaupa (aineõpetaja initsiatiiv)
M.Reinart
I poolaasta
 
Viia läbi IT-alaseid küsitlusi
E.Niit
Pidev
 
Osaleda erinevates teaduspõhistes projektides
Õp.juhatajad
Pidev
 
 
 
 
4.2. E-õppe toimimiseks on olemas vajalik tehniline baas
 
 
 
 
Soetada viis dataprojektorit ja ekraani
E.Pisarev
I poolaasta
 
Soetada auditooriumisse vajalik tehnika filmide vaatamiseks
E.Pisarev
I poolaasta
 
 
 
 

 

 
Külastusi täna: 1925 Kokku: 1528645800 Viljandi Kesklinna Kool © Uueveski tee 1 Viljandi
Eenet