ÕpinõustamineÕPINÕUSTAMINE – tegevused, mis toetavad õpilast, kelle erivajadused nõuavad õppetöö korraldamise või õpikeskkonna muutmist. 
Erivajaduse all peetakse silmas nii erilist võimekust ja andekust kui ka probleeme, mis on tingitud õpiraskustest, haigustest, puuetest, käitumis- ja tundeeluhäiretest või muudest keerulistest olukordadest. 
Õpinõustamise alal teevad koostööd klassijuhatajad, aineõpetajad ja klassiõpetajad. 
Õpilase esmane abistaja ja tema vajaduste märkaja on aineõpetaja.

Tugiõppe korraldamine

Puuduliku või nõrga veerandihindega õpilasele rakendab kool vastavalt kooli hindamisjuhendile järgmist tugiõppe korraldust:

 • klassijuhataja koordineerimisel aineõpetaja ettepanekul - ainealane arenguvestlus, konsultatsioon, järelevastamise plaan, tugispetsialistide abi
 • õppenõukogu otsusega klassijuhataja ettepanekul - õpiabi, individuaalse õppekava koostamine, nõustamiskomisjoni konsultatsioon.

Õpiabitunnid (I-II kooliaste)

 • Õpiabitunnid on toeks õpiraskustega õpilastele I kooliastmes.
 • Tundides arendatakse õpilase mälu, taju, tähelepanu ja mõtlemist erinevate ülesannete abil.
 • Õpiabitunnid toimuvad väikestes gruppides (maksimaalselt 6 õpilast) ja õpetajal on võimalik õpilastega tegeleda individuaalselt, neid rohkem abistada ja toetada.

Tasemerühmad (III kooliaste)

 • Tasemerühmad annavad võimaluse õppetööd paremini korraldada ja ülesandeid vastavalt õpilaste võimetele diferentseerida.
 • Vastavalt õpitulemustele on õppeaasta sees võimalik ka õpilaste liikumine ühest grupist teise.
 • Tasemerühmad on 6. klassis matemaatikas, 7. klassis eesti keeles, kirjanduses ja matemaatikas, 8.-9. klassis eesti keeles, kirjanduses, matemaatikas, keemias ja füüsikas.

Üldised toetusmeetmed (I-III kooliaste)

 • Õpetajate konsultatsioonid ja järelevastamise võimalused.
 • Igal õpetajal on vähemalt üks kord nädalas kindel konsultatsiooniaeg, millal õpilased saavad igakülgset õpiabi.
 • Konsultatsioonide graafik on kooli kodulehel,  teadete stendil ja õpetajate toas.
 • Vajadusel määratakse õpilasele õppenõukogu otsusega kohustuslik konsultatsioon ühes või mitmes õppeaines.  
 • Pikapäevarühm I-II kooliaste.          


Kooli nõustamiskomisjon

Õpilaste ja lastevanemate nõustamisega tegelevad:

Direktor Kaija Kits kaija.kits@klk.vil.ee
Õppejuht Kalli Põld; kalli.pold@klk.vil.ee
HEV koordinaatorid Ene Savi
Kertu Reinsalu
ene.savi@klk.vil.ee;
kertu.reinsalu@klk.vil.ee 
Eripedagoog Jane-Ly aaremaa
Elen Arutjunjan
jane.ly.aaremaa@klk.vil.ee
elen.arutjunjan@klk.vil.ee
Psühholoog Maarika Roosimägi maarika.roosimagi@klk.vil.ee
Sotsiaalpedagoog Kristi Tikkerbär
Kertu Reinsalu
kristi.tikkerbar@klk.vil.ee
kertu.reinsalu@klk.vil.ee
Kooliõde Katrin Maasepp (Jakobsoni tn. 42) tel. 43 42389

 

Koostöövestlused (klassijuhataja-lapsevanem-õpilane)

 • Koostöövestlus on suurepärane koostöövorm õpilase individuaalsel arendamisel, mis toetab tema eneseanalüüsi ning suurendab vastutust oma õpitulemuste ja käitumise eest koolis.
 • Vanemate kaasamine aitab ühtlustada kodu ja kooli arusaamu õpilase arengust.

Individuaalne õppekava

Õppenõukogu otsusega koostatakse õpiraskusega või pikemat aega puudunud õpilasele vajadusel individuaalne õppekava.

Andekate õpilaste arengut toetavad meetmed:

 •  individuaalne juhendamine
 •  psühholoogi tugi
 •  süvaõppetunnid
 •  aineringid
 •  pikapäevarühmad
 •  valikained
 •  projektitööd
 •  koolisisesed ja -välised konkursid ja võistlused
 •  teaduskeskused
 •  õpilasakadeemiad ja suvelaagrid
 •  lavastused
 •  näitused
 •  festivalid 

ÕPINÕUSTAMINE – tegevused, mis toetavad õpilast, kelle erivajadused nõuavad õppetöö korraldamise või õpikeskkonna muutmist. 
Erivajaduse all peetakse silmas nii erilist võimekust ja andekust kui ka probleeme, mis on tingitud õpiraskustest, haigustest, puuetest, käitumis- ja tundeeluhäiretest või muudest keerulistest olukordadest. 
Õpinõustamise alal teevad koostööd klassijuhatajad, aineõpetajad ja klassiõpetajad. 
Õpilase esmane abistaja ja tema vajaduste märkaja on aineõpetaja.

Tugiõppe korraldamine

Puuduliku või nõrga veerandihindega õpilasele rakendab kool vastavalt kooli hindamisjuhendile järgmist tugiõppe korraldust:

 • klassijuhataja koordineerimisel aineõpetaja ettepanekul - ainealane arenguvestlus, konsultatsioon, järelevastamise plaan, tugispetsialistide abi
 • õppenõukogu otsusega klassijuhataja ettepanekul - õpiabi, individuaalse õppekava koostamine, nõustamiskomisjoni konsultatsioon.

Õpiabitunnid (I-II kooliaste)

 • Õpiabitunnid on toeks õpiraskustega õpilastele I kooliastmes.
 • Tundides arendatakse õpilase mälu, taju, tähelepanu ja mõtlemist erinevate ülesannete abil.
 • Õpiabitunnid toimuvad väikestes gruppides (maksimaalselt 6 õpilast) ja õpetajal on võimalik õpilastega tegeleda individuaalselt, neid rohkem abistada ja toetada.

Tasemerühmad (III kooliaste)

 • Tasemerühmad annavad võimaluse õppetööd paremini korraldada ja ülesandeid vastavalt õpilaste võimetele diferentseerida.
 • Vastavalt õpitulemustele on õppeaasta sees võimalik ka õpilaste liikumine ühest grupist teise.
 • Tasemerühmad on 6. klassis matemaatikas, 7. klassis eesti keeles, kirjanduses ja matemaatikas, 8.-9. klassis eesti keeles, kirjanduses, matemaatikas, keemias ja füüsikas.

Üldised toetusmeetmed (I-III kooliaste)

 • Õpetajate konsultatsioonid ja järelevastamise võimalused.
 • Igal õpetajal on vähemalt üks kord nädalas kindel konsultatsiooniaeg, millal õpilased saavad igakülgset õpiabi.
 • Konsultatsioonide graafik on kooli kodulehel,  teadete stendil ja õpetajate toas.
 • Vajadusel määratakse õpilasele õppenõukogu otsusega kohustuslik konsultatsioon ühes või mitmes õppeaines.  
 • Pikapäevarühm I-II kooliaste.          


Kooli nõustamiskomisjon

Õpilaste ja lastevanemate nõustamisega tegelevad:

 

Koostöövestlused (klassijuhataja-lapsevanem-õpilane)

 • Koostöövestlus on suurepärane koostöövorm õpilase individuaalsel arendamisel, mis toetab tema eneseanalüüsi ning suurendab vastutust oma õpitulemuste ja käitumise eest koolis.
 • Vanemate kaasamine aitab ühtlustada kodu ja kooli arusaamu õpilase arengust.

Individuaalne õppekava

Õppenõukogu otsusega koostatakse õpiraskusega või pikemat aega puudunud õpilasele vajadusel individuaalne õppekava.

Andekate õpilaste arengut toetavad meetmed:

 •  individuaalne juhendamine
 •  psühholoogi tugi
 •  süvaõppetunnid
 •  aineringid
 •  pikapäevarühmad
 •  valikained
 •  projektitööd
 •  koolisisesed ja -välised konkursid ja võistlused
 •  teaduskeskused
 •  õpilasakadeemiad ja suvelaagrid
 •  lavastused
 •  näitused
 •  festivalid 
Direktor Kaija Kits kaija.kits@klk.vil.ee
Õppejuht Kalli Põld; kalli.pold@klk.vil.ee
HEV koordinaatorid Ene Savi
Kertu Reinsalu
ene.savi@klk.vil.ee;
kertu.reinsalu@klk.vil.ee 
Eripedagoog Jane-Ly aaremaa
Elen Arutjunjan
jane.ly.aaremaa@klk.vil.ee
elen.arutjunjan@klk.vil.ee
Psühholoog Maarika Roosimägi maarika.roosimagi@klk.vil.ee
Sotsiaalpedagoog Kristi Tikkerbär
Kertu Reinsalu
kristi.tikkerbar@klk.vil.ee
kertu.reinsalu@klk.vil.ee
Kooliõde Katrin Maasepp (Jakobsoni tn. 42) tel. 43 42389