Uudised

Alanud on avalduste esitamine 1. klassi astumiseks 05. märts marek.magnus


Viljandi linnavalitsuse haridus- ja kultuuriamet ootab kuni 31. märtsini (k.a) avaldusi Viljandi linna munitsipaalkoolide – Jakobsoni kooli, Kesklinna kooli, Paalalinna kooli ja Kaare kooli esimesse klassi astuvate laste vanematelt või laste seaduslikelt esindajatelt.

1. klassi astumine on korraldatud läbi e-keskkonna ARNO, kuhu saab siseneda aadressil https://arno.viljandi.ee/. Sisse saab logida ID-kaardi, Mobiil-ID või SMART-IDga. Taotluse nimi on „Koolimineku taotlus". Koolikohuslane on laps, kes 1. oktoobriks 2024 saab seitsmeaastaseks või kes on saanud eelnevalt käesolevaks õppeaastaks koolipikenduse. Vanemate soovil võetakse 1. klassi vastu ka koolikohustuslikust east noorem laps, kui kooliväline nõustamismeeskond või lasteasutus on hinnanud lapse koolivalmidust ja andnud soovituse tema õppima asumiseks kooli. Kaare kooli saab õppima asuda koolivälise nõustamismeeskonna soovitusel ning sinna saab esitada avaldusi ka pärast 31. märtsi, kuni uue õppeaasta alguseni.

 

Õpilaskohtade jaotamine

Vastavalt kehtivale vastuvõtu korrale (kehtiv kord leitav: https://www.riigiteataja.ee/akt/402032018089?leiaKehtiv) võetakse Viljandi linna koolidesse vastu sisseastujad, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Viljandi linn. Vabade kohtade olemasolul võetakse vastu sisseastujaid, kelle registrijärgne elukoht ei ole Viljandi linn. Õpilaskohtade jaotamisel arvestatakse lapse rahvastikujärgse elukoha lähedust koolile, lapse koolis käivate õdede-vendadega ühte kooli astumise võimalust ning kooli personali liikme soovi panna oma laps samasse kooli. Kui kooli on soovijaid rohkem, kui koolil on õppekohti, siis komisjon määrab sisseastujale kooli, arvestades tema elukohaandmete rahvastikuregistrisse kandmise aega, eelistades neid, kelle registrikanne on varasem. Teiste omavalitsuste laste avaldused rahuldatakse vabade kohtade olemasolul. 

Jakobsoni koolis on klassikomplekte kuni kolm, Kesklinna koolis samuti kuni kolm ja Paalalinna koolis kuni kaks. Kaare koolis kujuneb klassikomplektide arv vastavalt Rajaleidja soovitustele ja vanemate poolt esitatud avaldustele.

Aprillikuu jooksul vaatab linnavalitsuse moodustatud komisjon saabunud avaldused läbi ning kinnitab koolide nimekirjad tulenevalt kehtivast vastuvõtmise korrast ning koolikohtade arvust. Määratud koolikoha kohta tuleb teavitus e-posti aadressile, milles palutakse siseneda ARNO e-keskkonda.

Kui lapsevanem on koolikoha kinnitanud, tuleb läbi ARNO keskkonna esitada koolile ka põhikooli vastuvõtutaotlus.

Pärast 30. aprilli laekuvate avaldustega tegelevad koolid, kui on vabu õpilaskohti. Avaldus tuleb ka sel juhul esitada koolile läbi ARNO keskkonna.

 

Koolikohustuse edasilükkamine

Laps, kes peaks sel aastal kooli minema, kuid ei ole saavutanud õpingute alustamiseks vajalikku koolivalmidust, võib koolivälise nõustamismeeskonna soovituse alusel asuda koolikohustust täitma üks õppeaasta hiljem. Sellise soovituse saamiseks tuleb vanemal pöörduda koolivälise nõustamismeeskonna poole. Viljandimaa kooliväline nõustamismeeskond asub aadressil Kauba tänav 12, 71020 Viljandi, tel 7350700. Rohkem infot: https://rajaleidja.ee/keskused/

 

Koolimineku toetus

Esimest korda Viljandi linna kooli esimesse klassi astuva lapse vanematel, kelle laps on rahvastikuregistri andmete põhjal olnud Viljandi linna elanik vähemalt viimased 12 kuud enne 1. septembrit 2024 on võimalus taotleda koolimineku toetust. Selle toetuse saajad on ka esimest korda esimesse klassi astujad, kes koolivälise nõustamismeeskonna otsuse põhjal on määratud õppima erivajadustega laste haridusasutustes väljaspool Viljandi linna. Käesoleval aastal on koolimineku toetuse suurus 150 eurot. Toetus makstakse välja avalduses märgitud arveldusarvele. Viljandi linnale võlgu olevad avaldajad peavad arvestama volikogu määrusega, mis lubab toetusest teha kinnipidamist (tasaarveldust) sissenõutavaks muutunud võlgnevuse summa ulatuses. Koolimineku toetuse taotlemine toimub läbi e-keskkonna ARNO, taotlus avaneb peale koolikohtade kinnitamist.

 

Lisainfo ning küsimused: Viljandi Linnavalitsuse haridus- ja kultuuriameti haridusspetsialist Kristlin Oja, tel. 435 4764, e-post: kristlin.oja@viljandi.ee

Viljandi linnavalitsuse haridus- ja kultuuriamet ootab kuni 31. märtsini (k.a) avaldusi Viljandi linna munitsipaalkoolide – Jakobsoni kooli, Kesklinna kooli, Paalalinna kooli ja Kaare kooli esimesse klassi astuvate laste vanematelt või laste seaduslikelt esindajatelt.

1. klassi astumine on korraldatud läbi e-keskkonna ARNO, kuhu saab siseneda aadressil https://arno.viljandi.ee/. Sisse saab logida ID-kaardi, Mobiil-ID või SMART-IDga. Taotluse nimi on „Koolimineku taotlus". Koolikohuslane on laps, kes 1. oktoobriks 2024 saab seitsmeaastaseks või kes on saanud eelnevalt käesolevaks õppeaastaks koolipikenduse. Vanemate soovil võetakse 1. klassi vastu ka koolikohustuslikust east noorem laps, kui kooliväline nõustamismeeskond või lasteasutus on hinnanud lapse koolivalmidust ja andnud soovituse tema õppima asumiseks kooli. Kaare kooli saab õppima asuda koolivälise nõustamismeeskonna soovitusel ning sinna saab esitada avaldusi ka pärast 31. märtsi, kuni uue õppeaasta alguseni.

 

Õpilaskohtade jaotamine

Vastavalt kehtivale vastuvõtu korrale (kehtiv kord leitav: https://www.riigiteataja.ee/akt/402032018089?leiaKehtiv) võetakse Viljandi linna koolidesse vastu sisseastujad, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Viljandi linn. Vabade kohtade olemasolul võetakse vastu sisseastujaid, kelle registrijärgne elukoht ei ole Viljandi linn. Õpilaskohtade jaotamisel arvestatakse lapse rahvastikujärgse elukoha lähedust koolile, lapse koolis käivate õdede-vendadega ühte kooli astumise võimalust ning kooli personali liikme soovi panna oma laps samasse kooli. Kui kooli on soovijaid rohkem, kui koolil on õppekohti, siis komisjon määrab sisseastujale kooli, arvestades tema elukohaandmete rahvastikuregistrisse kandmise aega, eelistades neid, kelle registrikanne on varasem. Teiste omavalitsuste laste avaldused rahuldatakse vabade kohtade olemasolul. 

Jakobsoni koolis on klassikomplekte kuni kolm, Kesklinna koolis samuti kuni kolm ja Paalalinna koolis kuni kaks. Kaare koolis kujuneb klassikomplektide arv vastavalt Rajaleidja soovitustele ja vanemate poolt esitatud avaldustele.

Aprillikuu jooksul vaatab linnavalitsuse moodustatud komisjon saabunud avaldused läbi ning kinnitab koolide nimekirjad tulenevalt kehtivast vastuvõtmise korrast ning koolikohtade arvust. Määratud koolikoha kohta tuleb teavitus e-posti aadressile, milles palutakse siseneda ARNO e-keskkonda.

Kui lapsevanem on koolikoha kinnitanud, tuleb läbi ARNO keskkonna esitada koolile ka põhikooli vastuvõtutaotlus.

Pärast 30. aprilli laekuvate avaldustega tegelevad koolid, kui on vabu õpilaskohti. Avaldus tuleb ka sel juhul esitada koolile läbi ARNO keskkonna.

 

Koolikohustuse edasilükkamine

Laps, kes peaks sel aastal kooli minema, kuid ei ole saavutanud õpingute alustamiseks vajalikku koolivalmidust, võib koolivälise nõustamismeeskonna soovituse alusel asuda koolikohustust täitma üks õppeaasta hiljem. Sellise soovituse saamiseks tuleb vanemal pöörduda koolivälise nõustamismeeskonna poole. Viljandimaa kooliväline nõustamismeeskond asub aadressil Kauba tänav 12, 71020 Viljandi, tel 7350700. Rohkem infot: https://rajaleidja.ee/keskused/

 

Koolimineku toetus

Esimest korda Viljandi linna kooli esimesse klassi astuva lapse vanematel, kelle laps on rahvastikuregistri andmete põhjal olnud Viljandi linna elanik vähemalt viimased 12 kuud enne 1. septembrit 2024 on võimalus taotleda koolimineku toetust. Selle toetuse saajad on ka esimest korda esimesse klassi astujad, kes koolivälise nõustamismeeskonna otsuse põhjal on määratud õppima erivajadustega laste haridusasutustes väljaspool Viljandi linna. Käesoleval aastal on koolimineku toetuse suurus 150 eurot. Toetus makstakse välja avalduses märgitud arveldusarvele. Viljandi linnale võlgu olevad avaldajad peavad arvestama volikogu määrusega, mis lubab toetusest teha kinnipidamist (tasaarveldust) sissenõutavaks muutunud võlgnevuse summa ulatuses. Koolimineku toetuse taotlemine toimub läbi e-keskkonna ARNO, taotlus avaneb peale koolikohtade kinnitamist.

 

Lisainfo ning küsimused: Viljandi Linnavalitsuse haridus- ja kultuuriameti haridusspetsialist Kristlin Oja, tel. 435 4764, e-post: kristlin.oja@viljandi.ee