| 
Sisukaart
 | 
Prindi    
Stuudium Tunniplaan E-post Facebook  
 
 
 
 
 
 
  Põhimäärus
  Arengukava
  Õppekava
  Kodukord
  Üldtööplaan
  Ametijuhendid
  Hindamine
  Arenguvestluste kord
  Loovtöö juhend
  Õpilasesinduse põhimäärus
  Sisehindamne
  Dokumendiregister
  Töökorralduse reeglid
  Dokumentide blanketid
  Töötasujuhend
  Ekskursioonide läbiviimise kord
  Hädaolukorra lahendamise plaan
  Viljandi linna raamatupidamise sise-eeskiri
  Avaliku konkursi läbiviimise kord
  Pane tähele  
Lingid e-posti keskkondadesse
Tunniplaan 2017/2018 1.p.-a.
Stuudiumi avalik kalender
Olümpiaadide (ainevõistluste) tulemused
 
  Mõte  

Andeks andmine on kui katkiste pükste paikamine.

Marie Ruut, 8. kl, 2015

  Galerii  
  Oma Sõna  
 
Kas Sulle meeldib meie kooli Facebooki lehekülg?
 


Sotsiaalpedagoog

 


LISA

SOTSIAALPEDAGOOGI AMETIJUHEND

Kinnitatud dir.kk.nr 1.2/17 31.08.2005

Ametikoha nimetus: sotsiaalpedagoog
Alluvus ja aruandlus: direktor
1. ÜLDSÄTTED
1.1. Sotsiaalpedagoog juhindub oma tegevuses:
1.1.1. kehtivatest Eesti Vabariigi seadustest, haridusministri määrustest ja muudest õigusaktidest ja kooli direktori või teda asendava isiku käskkirjadest, suulistest ja kirjalikest korraldustest ning juhistest;
1.1.2. kooli põhimäärusest;
1.1.3. kooli õppekavast;
1.1.4. kooli arengukavast;
1.1.5. töösisekorraeeskirjast;
1.1.6. kodukorrast;
1.1.7. käesolevast ametijuhendist;
1.1.8. oma töölepingust.
1.2. Sotsiaalpedagoog järgib punktis 1.1. nimetatud õigusaktide täitmist oma igapäevatöös ja jälgib neis tehtavaid muudatusi.
2. SOTSIAALPEDAGOOGI TÖÖ EESMÄRGID
2.1. Viljandi Maagümnaasiumi õppekava täitmine.
2.2. Õpilaste kujundamine isiksusteks, jätkusuutlikeks ja oma riigile lojaalseteks kodanikeks;
2.3. Koolis esilekerkivate sotsiaalsete probleemide ennetamine ja lahendamine pedagoogiliste meetoditega.
2.4. Õpilaste ühiskonda integreerimine, kohanemis-, käitumis- ja õpiprobleemidega õpilaste ning nende vanemate sotsiaalse tegutsemisvõime ja toimetuleku toetamine.
3. SOTSIAALPEDAGOOGI KOHUSTUSED JA ÜLESANDED
3.1. Tegelemine koolikohustuse eirajate ning õpi-, käitumis- ja kohanemisraskustega õpilastega ning koolivägivalla ja sotsiaalse tõrjutuse probleemidega.
3.2. Uute õpilaste nõustamine koolielu puudutavates küsimustes ennetamaks edasiste probleemide teket.
3.3. Lapse lähikeskkonna uurimine olemasolevate ressursside ja riskide leidmiseks; sidepidamine kooli ja kodu vahel.
3.4. Kogutud andmete hindamine ja individuaalne töö õpilasega juhtumitöö meetodil.
3.5. Õpilastele grupiarutelude ja nõustamise korraldamine üleskerkinud probleemide lahendamiseks oma pädevuse piires.
3.6. Võrgustiku loomine last ümbritsevate ametkondade vahel.
 

3.7. Koostöös klassijuhatajaga õpilase saatmine õpiabi- ja nõustamiskomisjonis, alaealiste komisjonis jm kohtades, mis osutuvad vajalikuks õpilase probleemidele lahenduse leidmiseks.
3.8. Koostöös klassijuhtajaga õpilase iseloomustuse koostamine erinevate asutuste ja organisatsioonide (nt alaealiste komisjon, politsei jt) jaoks.
3.9. Koostöös koolipsühholoogiga õpilaste, lastevanemate ja õpetajate nõustamine koolis esinevate sotsiaalsete probleemide valdkonnas (koolivägivald, korrarikkumised, õppeedukuse langus, konfliktid õpilaste ja õpilaste-õpetajate vahel).
3.10. Koostöös teiste koolis töötavate spetsialistidega (psühholoog, huvijuht, kooli tervishoiutöötaja) preventiivse töö korraldamine.
3.11. Koostöös teiste koolis tegutsevate spetsialistidega (huvijuht, psühholoog jt) tugiõpilaste liikumise koordineerimine ja / või organiseerimine.
3.12. Koostöö lastekaitse-, tervishoiu- ja korrakaitsesüsteemiga.
3.13. Lastekaitse spetsialisti kohene informeerimine kui on ilmnenud õpilase väärkohtlemise juhud, mille puhul on vajalik eestkosteasutuse sekkumine / oma pädevuse piires käitumine eeskosteasutuse esindajana (nt lapse kohene paigutamine turvakodusse jm)
3.14. Mittekonfidentsiaalse info andmine oma töö kohta ja ametisaladuse pidamine
4. SOTSIAALPEDAGOOGI ÕIGUSED JA VASTUTUS
4.1. Sotsiaalpedagoogil on õigus:
4.1.1. saada vajalikku informatsiooni teistelt kooli töötajatelt;
4.1.2. osaleda sotsiaalpedagoogilist tööd puudutavate otsuste väljatöötamisel;
4.1.3. teha ettepanekuid õpilaste, lapsevanemate ja õpetajate huve puudutavates küsimustes;
4.1.4. õpetaja nõusolekul külastada tunde;
4.1.5. külastada õpilaste kodusid;
4.1.6. osaleda kooli arendustegevuses ning kooli juhtimises õppenõukogu ja ainenõukogude töö kaudu;
4.1.7. arengu- ja tulemusvestlusele;
4.1.8. teha juhtkonnale soovitusi ja ettepanekuid töö paremaks organiseerimiseks;
4.1.9. pöörduda nõustamiseks oma otsese ülemuse või juhtkonna poole;
4.1.10. nõuda juhtkonnalt tööks vajalike töövahendite olemasolu ning töötingimuste tagamist;
4.1.11. saada täienduskoolitust;
4.1.12. keelduda lepinguvälisest tööst, mille tegemiseks ta ei ole saanud väljaõpet;
4.1.13. saada soodustust vastavalt ... kooli töötajatele soodustuste määramise korrale.
4.2. Sotsiaalpedagoogi tööle annab hinnangu ainult direktor või juhtkonna poolt määratud ekspert.
4.3. Sotsiaalpedagoog vastutab:
4.3.1. kliendi privaatsuse ja teda puudutava info konfidentsiaalsuse eest;
4.3.2. oma töös kasutatavate meetodite ja tehnikate põhjendatuse eest.
5. SOTSIAALPEDAGOOGILE ESITATAVAD NÕUDED
Sotsiaalpedagoog
5.1. omab valmidust meeskonnatööks;
5.2. tegeleb regulaarselt enesetäiendamisega;
5.3. austab oma kolleegide, õpilaste ja nende vanemate õigusi ja vabadusi;
5.4. valib olukorrale sobiva suhtlemistasandi ning väljendab end selgelt ja arusaadavalt;
5.5. kasutab korrektset eesti keelt kõnes ja kirjas;
5.6. riietub korrektselt, vastavalt heale tavale ning ametiasutuse etiketile;
5.7. on oma koolile lojaalne.
6. LÕPPSÄTTED
6.1. Sotsiaalpedagoog vastutab käesoleva ametijuhendiga temale pandud kohustuste ja tööülesannete täitmata jätmise eest seaduse, haldusaktiga või kooli sisemise aktiga sätestatud korras.
6.2. Sotsiaalpedagoogi ametijuhend vaadatakse üle iga õppeaasta esimese õppeveerandi jooksul ja selles võidakse vajadusel teha muudatusi ja parandusi nii juhtkonna kui õpetaja ettepanekul.
6.3. Sotsiaalpedagoogi ametijuhend kuulub lahutamatu osana töötaja töölepingu juurde ja on koostatud kahes eksemplaris, kummalegi osapoolele üks.

 

 

 

 

 

 
Külastusi täna: 303 Kokku: 1506289226 Viljandi Kesklinna Kool © Uueveski tee 1 Viljandi
Eenet