| 
Sisukaart
 | 
Prindi    
Stuudium Tunniplaan E-post Facebook  
 
 
 
 
 
 
  Õppeperioodid ja vaheajad
  Tundide ajad
  Tunniplaan
  Õppenõukogu koosolekud
  Ainekavad
  Klassiruumid Uueveski tee 1
  Klassiruumid Jakobsoni tn 42
  Ainevaldkonnad ja juhid
  Õppeaasta eesmärgid
  Tunnijaotuskava põhikoolis
  Konsultatsioonid
  Eksamid ja tasemetööd
  Õpiveeb
  Õppematerjalid
  Olümpiaadid(ainevõistlused)
  Pane tähele  
Kooliaastaks 2017/2018 planeeritud sündmused
Õpilaste saavutused - edulood
 
  Mõte  

Sõna jõudu tuleb aukartuses hinnata.

Kristel Moorats, 7. kl, 2015

  Galerii  
  Oma Sõna  
Kas Sa tunned huvi meie kooli ajaloo vastu?
 

ilm1_ani

2008/2009

 

 

Viljandi Maagümnaasiumi 2008/2009. õppeaasta eesmärgid.

 

Õppe-kasvatustöö

 

1. Tõhustada tööd andekate lastega.

1.2. Selgitada välja parimad ainetundjad kõikides kooliastmetes.

1.3. Rakendada tööle õpilasakadeemia.

1.4. Toetada ja arendada õpilaste individuaalsust õppetöös.

1.5. Jätkata aktiivset osavõttu olümpiaadidest ja koolivälistest üritustest.

1.6. Eetiliste, esteetiliste ning isamaaliste väärtushinnangute kasvatamine.

1.7. Täiustada tugiõppe süsteemi.

1.7.1. Kaasata aineõpetajad nõustamiskomisjoni töösse.

1.7.2. Rakendada järelvalvega individuaalõpet.

1.7.3. Kodutööde sooritamine koolis.

 

2. Kooli tasemetööde süsteemi ellurakendamine. (4., 8. ja 10. kl).

2.1. Tasemetööde süsteemi kavandamine ja selle kinnitamine õppenõukogus.

2.2. Tasemetöid ettevalmistavate töörühmade moodustamine ja töölerakendamine.

2.3. Tasemetööde läbiviimine mais ja tulemuste analüüs.

 

3. Täiendavate e-kursuste kasutuselevõtt.

 

4. Arvutitehnika ja arvutikursuse  põhikooli õpilastele. M. Sinimaa

 

5. Puudumiste järelevalve parandamine.

5.1. Õppeperioodide lõpus puudumiste analüüs ja vastavalt sellele tegevuste kavandamine uueks õppeperioodiks.

 

 

Kooliarendus ja täiendkoolitus

 

1. Kooli arengukava koostamine aastateks 2008-2011.

1.1. Ajaplaani koostamine ja töörühmade moodustamine.

1.2. Töögraafiku planeerimine ja tulemuse fikseerimine.

 

2. Tervisenõukogu moodustamine ja aasta tegevuskava kinnitamine.

 

3. Kooli metoodikapäeva läbiviimine õpilaste motiveerimisest ja tulemusele orienteeritud  õppetööst.(Koostöös partnerkoolidega)

 

4. Koolitusprogrammi koostamine õpetajatele.

4.1. Väärtuskasvatusest igapäevatöös - J. Ennet

4.2. Juhtimiskoolitus klassijuhatajatele - M. Raik

4.3. Suhtlemistreening õpetajatele - M Roosimägi

4.4. Toimetulek käitumisraskustega õpilastega.

 

Huvitegevus

 

1. Süvendada suhteid õppe- ja klassivälise töö tasandil(kultuurilised kohtumised, sport, õppeainetevahelised võistlused, praktikumid, laagrid) Valmiera Keskkooliga, Turu sõpruskoolidega, Pärnu Ülejõe Gümnaasiumiga.

2. Aktiviseerida kooliürituste jm ettevõtmise kajastamist meedias ja arendada koostööd Sakalaga.

3. Korraldada tervisepäevi, kõiki õppeaineid haaravaid ainenädalaid, mitmekesistades koolielu ja populariseerides õppeaineid.

4. Korraldada lendude kaupa ühisüritusi (matkad, ekskursioonid, teatrikülastused, stiilipeod jne).

5. Aktiviseerida huviringide tegevust, kaasates rohkem õpilasi ja kasutades ringi töös erinevaid väljundeid.

 

 

Materiaal-tehniline baas

 

1.  Õppetöö kaasajastamiseks ja kooli paremaks majandamiseks.

1.1. Arvutiklassi uuendamine.

1.2. Kuue (6) projektori soetamine.

1.3. Murutraktori soetamine.

1.4. Poiste tööõpetuse seadmete muretsemine.

 

 

Õppenõukogu teemad.

 

1. Riigieksamite tulemuste analüüs.

2. Väärtuskasvatusest klassijuhataja töös.

3. Tööst andekamate lastega.

 

 

Lastevanemate koosolekud

 

1. 8. klassi lastevanemate koosolek parema ühistöö korraldamiseks.

2. 1.-7.kl. ja 9.-12.kl lastevanemate üldkoosolek “Kooskasvamine meie kultuuriruumis“  - A.Kährik.

3. 9. ja 12.klasside vanemate ja õpilaste koosolek kooli lõpetamisest.

4. Järgmise õppeaasta 1.kl vanemate infokoosolek.

 

 

 
Külastusi täna: 1926 Kokku: 1528645801 Viljandi Kesklinna Kool © Uueveski tee 1 Viljandi
Eenet