Koolielu

Karjäär-ja ettevõtlus


Viljandi Kesklinna Koolis toimub karjääriõpetus ainetunnina 8. klassis (35 ainetundi).

Karjääriõppe eesmärgiks on tagada, et kooli lõpetaja:
a.) on teadlik oma võimetest, oskustest ja omadustest ning oskab ennast analüüsida
b.) oskab leida informatsiooni õppimis-, töö- ja teiste arenguvõimaluste kohta ning seda analüüsida
c.) on teadlik tööturul valitsevast olukorrast ning erinevatest tegevusvaldkondadest ja ametitest
d.) oskab püstitada eesmärke ning koostada nendeni jõudmiseks tegevuskava
e.) on oma karjäärivalikutes julge

Karjääriõpetuse seisukohalt keskendutakse kolmele põhiteemale: enese tundmaõppimine (enesehinnang, isiksuse omadused, suhtlemine, huvid), töömaailma ja õppimisvõimaluste tundmaõppimine (õppimisvõimalused, tööturg, erinevad ametid,  õppima/ tööle asumise tingimused, minu võimalused) ning otsustamine ja planeerimine (eesmärkide seadmine, valikuvõimalused, tugivõrgustiku kaardistamine, oskus otsustada).

Karjääriõppe järjepidev edendamine tervikliku õppeprotsessi osana toetab õpilase võimetekohast arengut, osalemist karjäärijuhtimisel ning täiskasvanu ja tööellu või kutseõppesse üleminekul. Õppija karjäärinõustamise eesmärgil on lõimitud täiendavatel õppeaastatel õpitervikutega kutseõppe eeloskuste tasemel valikõppeained: käeline loovtegevus, kangastelgedel kudumine, lihtsa toidu valmistamine. Praktiliste tööülesannete täitmisel saadud isiklike kogemuste alusel tekib õpilasel asjakohane arusaamine oma võimetest ja huvist, samuti valmidus erinevateks valikuteks reaalsete võimaluste piires.

Kooli karjääriõppe missioon: Meie kooli õpilased on teadlikud oma võimetest ja huvidest ning õppimise ja tööelu võimalustest ning osalevad võimetekohaselt oma karjääri juhtimisel.

 

Ettevõtlusõppe toimub ainetunnina: 

4. klassi 17. tundi
5. klass 17. tundi
7. klass 35. tundi

Ettevõtlusõppe sisu määratlemisel on olulised kaks komponenti:
- ettevõtlikkus – isikuomadused/hoiakud ja oskused, mis suurendavad isiku võimekust võimaluste märkamisel ja nende realiseerimisel: see on vundament, baas järgnevaks;
- teadmised ja oskused, mida on vaja ideede edukaks teostamiseks – mida, millal ja kuidas teha? Ettevõtlusõppe vundamendiks on ettevõtlikkuse kujundamine ja toetamine. Ettevõtlikkus on hoiak, mida iseloomustavad loov ja uuenduslik mõtlemine, saavutusvajadus ja arukas juhtimine. Ettevõtlikkus viitab inimese võimele mõtteid tegudeks muuta. See eeldab loomingulisust, uuendusmeelsust ja riskivalmidust, samuti oskust võimalusi ära tunda, tegevust kavandada ja kavandatut ellu viia. Ettevõtlikkus võib avalduda kõigis eluvaldkondades. Ettevõtlik inimene saab iseendaga hakkama ja suudab muuta ühiskonda nt kas ettevõtja, ametniku või vabatahtlikuna.

Eesmärk: anda teoreetilisi teadmisi ettevõtlusest ja oma ettevõtlikkuse realiseerimise võimalustest ning pakkuda praktilist väljundit ettevõtlikkuse realiseerimiseks.

Karjäär on inimese elukestev haridus- ja tööalane areng kõigi tema elu rollide omavahelises kooskõlas.
Viljandi Kesklinna Kooli ettevõtluse ja karjäärikoordinaator on Elina Tirgo.

Viljandi Kesklinna Koolis toimub karjääriõpetus ainetunnina 8. klassis (35 ainetundi).

Karjääriõppe eesmärgiks on tagada, et kooli lõpetaja:
a.) on teadlik oma võimetest, oskustest ja omadustest ning oskab ennast analüüsida
b.) oskab leida informatsiooni õppimis-, töö- ja teiste arenguvõimaluste kohta ning seda analüüsida
c.) on teadlik tööturul valitsevast olukorrast ning erinevatest tegevusvaldkondadest ja ametitest
d.) oskab püstitada eesmärke ning koostada nendeni jõudmiseks tegevuskava
e.) on oma karjäärivalikutes julge

Karjääriõpetuse seisukohalt keskendutakse kolmele põhiteemale: enese tundmaõppimine (enesehinnang, isiksuse omadused, suhtlemine, huvid), töömaailma ja õppimisvõimaluste tundmaõppimine (õppimisvõimalused, tööturg, erinevad ametid,  õppima/ tööle asumise tingimused, minu võimalused) ning otsustamine ja planeerimine (eesmärkide seadmine, valikuvõimalused, tugivõrgustiku kaardistamine, oskus otsustada).

Karjääriõppe järjepidev edendamine tervikliku õppeprotsessi osana toetab õpilase võimetekohast arengut, osalemist karjäärijuhtimisel ning täiskasvanu ja tööellu või kutseõppesse üleminekul. Õppija karjäärinõustamise eesmärgil on lõimitud täiendavatel õppeaastatel õpitervikutega kutseõppe eeloskuste tasemel valikõppeained: käeline loovtegevus, kangastelgedel kudumine, lihtsa toidu valmistamine. Praktiliste tööülesannete täitmisel saadud isiklike kogemuste alusel tekib õpilasel asjakohane arusaamine oma võimetest ja huvist, samuti valmidus erinevateks valikuteks reaalsete võimaluste piires.

Kooli karjääriõppe missioon: Meie kooli õpilased on teadlikud oma võimetest ja huvidest ning õppimise ja tööelu võimalustest ning osalevad võimetekohaselt oma karjääri juhtimisel.

 

Ettevõtlusõppe toimub ainetunnina: 

4. klassi 17. tundi
5. klass 17. tundi
7. klass 35. tundi

Ettevõtlusõppe sisu määratlemisel on olulised kaks komponenti:
- ettevõtlikkus – isikuomadused/hoiakud ja oskused, mis suurendavad isiku võimekust võimaluste märkamisel ja nende realiseerimisel: see on vundament, baas järgnevaks;
- teadmised ja oskused, mida on vaja ideede edukaks teostamiseks – mida, millal ja kuidas teha? Ettevõtlusõppe vundamendiks on ettevõtlikkuse kujundamine ja toetamine. Ettevõtlikkus on hoiak, mida iseloomustavad loov ja uuenduslik mõtlemine, saavutusvajadus ja arukas juhtimine. Ettevõtlikkus viitab inimese võimele mõtteid tegudeks muuta. See eeldab loomingulisust, uuendusmeelsust ja riskivalmidust, samuti oskust võimalusi ära tunda, tegevust kavandada ja kavandatut ellu viia. Ettevõtlikkus võib avalduda kõigis eluvaldkondades. Ettevõtlik inimene saab iseendaga hakkama ja suudab muuta ühiskonda nt kas ettevõtja, ametniku või vabatahtlikuna.

Eesmärk: anda teoreetilisi teadmisi ettevõtlusest ja oma ettevõtlikkuse realiseerimise võimalustest ning pakkuda praktilist väljundit ettevõtlikkuse realiseerimiseks.

Karjäär on inimese elukestev haridus- ja tööalane areng kõigi tema elu rollide omavahelises kooskõlas.
Viljandi Kesklinna Kooli ettevõtluse ja karjäärikoordinaator on Elina Tirgo.

Õpilane

a