Ajalugu

Kooli ajalugu

Lühike kokkuvõte kooli ajaloost


Viljandi IV 8-kl Kool 1963-1975

1962. aastal reorganiseeriti Viljandi II Keskkool ümber Viljandi IV 8-klassiliseks Kooliks. Seoses ümberkorraldustega toodi Viljandi I Keskkoolist üle I-VIII klasside õpilased. Koolis oli 28 klassikomplekti 927 õpilase ja 51 õpetajaga. Kool töötas kahes vahetuses ja õhtuti veel kolmanda vahetusena Viljandi Töölisnoorte Keskkoolina.

Ühisürituste korraldamiseks jäid ruumid kitsaks ning pidusid korraldati mitmes osas. Vaatamata ruumikitsikusele töötasid koolis siiski mitmed õpilasringid, millest populaarsemad olid saksa ja vene keele ring, muusika- ja spordiring. Innukas tegevus ringides laienes iga aastaga. Võeti osa spordivõistlustest, osaleti konkurssidel, lavastati näidendeid ning saavutati silmapaistvaid tulemusi aineolümpiaadidel. Pedagoogilisel alal organiseeriti mitmeid üritusi õpilastele, lastevanematele, viidi läbi koolisisene metoodikakonverents. Kooli põhiprobleemiks oli õppe- ja kasvatustöö ühtsus, üldkeskharidusele ülemineku kindlustamine.

1972. aastal ilmus esimene kooli almanahh „Kui ma olin väiksekene“ 1973. aastal loodi kooliteater Reet Sinimaa initsiatiivil. 1976. aastal ümbritseti kooli park võrgust piirdega ning valmis kooli ujula.

15. aprillil 1976. aastal seoses Johann Köleri 150. sünniaastapäevaga anti koolile Johann Köleri nimi vastavalt Eesti NSV haridusministri käskkirjale. Kooli õppeedukus oli tõusnud 99,4%.


Foto: Kooli ees staadionil oli uisuväli

Foto: 1963 avati kooli keldris ujula. Basseini mõõtudeks 6 m x 3 m ja sügavus 1,5 m